พิธีมอบ Tuter Pen ปากกาอัจฉริยะ 3 ภาษา

  • PDF

บริษัท แคป แอดวานซ์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

นาย อมร มีมะโน ( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แคป แอดวานซ์ จำกัด

นาย อเนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ ( เลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ )

วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 เวลา 11: 00 น.

ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

บริษัทฯมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนระดับอนุบาล โดยบริษัทฯได้เห็นถึงความพยายามในการพัฒนาศักยภาพของคนไทยและการเตรียมการศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา แล้วเห็นว่าสำนักงานฯ มีภารกิจสำคัญยิ่งและต้องการความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายเพื่อการขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่เป้าหมาย บริษัทจึงขอมอบชุดปากกาติวเตอร์อัจฉริยะ 3 ภาษา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ครั้งนี้ จำนวน 70 ชุด ให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อร่วมจัดทำ โครงการส่งเสริมความพร้อมให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการแข่งขันในสังคมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยในอนาคต โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับบริษัท แคป แอดวานซ์ จำกัด เพื่อดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับมอบปากกาติวเตอร์อัจฉริยะ 3 ภาษา ครั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดฝึกอบรมและสาธิตการใช้ชุดปากกาฯ ให้แก่โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผ่านการพิจารณาได้รับมอบ ทั้งน็โครงการฯ จะเริ่มดำเนินการนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

You are here: News & Event พิธีมอบ Tuter Pen ปากกาอัจฉริยะ 3 ภาษา